Rules
Spis treści
 1. Słownik

 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
  2. Dodatek – towar inne niż meble, np. elementy wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego.
  3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Przewoźnika lub odbiór w magazynach, jeśli Sprzedawca oferuje taką możliwość.
  4. Dzień roboczy - dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie.
  6. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.
  7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Konto – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
  9. Meble - biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, wieszaki, półki, witryny itp. prezentowane w Serwisie.
  10. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy.
  11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  12. Przewoźnik – oznacza firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat) lub inny podmiot z którym Sprzedawca współpracuje przy Dostawie Towarów.
  13. Regulamin - niniejszy regulamin.
  14. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta na stronie Sprzedawcy, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
  15. Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.metmebel.eu oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
  16. Sprzedawca – TK Nitex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 4/6, 00-641 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451382 NIP 7010374013 REGON 146600534 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych opłaconym w całości.
  17. Towar – meble oraz dodatki przedstawione przez Sprzedawcę na stronie metmebel.eu Towar jest fabrycznie nowy.
  18. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  19. Usługi – świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w tym usługi nieodpłatne oraz usługi dodatkowe w zakresie umowy sprzedaży (np. transport) świadczone przez przedsiębiorców współpracujących ze Sprzedawcą.
 3. Ogólne warunki

  1. Serwis działa pod adresem metmebel.eu prowadzony jest przez " TK Nitex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Mokotowska 4/6, 00-641 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451382 NIP 7010374013 REGON 146600534 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych opłaconym w całości.
   E-mail: nitex.sales@gmail.com
   nr telefonu: + 48 223-970-017
   adres korespondencyjny TK Nitex Sp. z o.o. : ul. Mokotowska 4/6, 00-641
  2. Klient zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Klient podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
  5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunki techniczne

  1. Serwis jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. W przeglądarce internetowej włączona jest możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Klient ma zakaz wykorzystywania Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Obowiązki Klienta

 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy i podmiotów trzecich oraz z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

 7. Funkcjonowanie serwisu, odpowiedzialność Sprzedawcy / Klienta

  1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Serwisu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez niego sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, jeżeli umożliwia mu korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
  4. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
  5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
  6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 8. Usługi świadczone przez Sprzedawcę

  1. Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu na stronie metmebel.eu w ramach serwisu iai-shop.com umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, oraz składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży.
  2. Formularz kontaktowy (Napisz do Nas) polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej serwisu wiadomości do Sprzedawcy.
  3. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  6. Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na stronie internetowej Serwisu wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
  7. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Serwisu.
  8. Usługa Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców (Zadaj pytanie) polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom uzyskania informacji o Towarze oferowanym przez Sprzedawców.
  9. Rezygnacja z usługi Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
  10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Funkcjonowanie Serwisu, odpowiedzialność za zamieszczane treści

  1. Sprzedawca zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne z których korzysta Klient.
  2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
  3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na postawie zgłoszeń osób trzecich albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu.
  7. Sprzedawca nie ma obowiązku publikowania treści zamieszczanych przez Klientów w szczególności w przypadku, gdy są to treści nieodpowiednie, godzą w interes Sprzedawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  9. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
  10. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres E-mail: nitex.sales@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu: + 48 223-970-017
  11. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu naruszają dobra osobiste Klienta lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: nitex.sales@gmail.com
  12. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 10. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
  3. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Klient ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Klient ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone Sprzedawcy.
  5. Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży lub innych usług ustalonych z Klientem.
  8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 11. Ochrona praw autorskich

  1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logo i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
  2. Oznaczenie www. metmebel.com wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..
 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Sprzedawca wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do zarejestrowanego Klienta na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
  3. Zarejestrowany Klient wysyła do Sprzedawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: nitex.sales@gmail.com
 13. Składanie zamówień i rezerwacji

  1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.metmebel.eu przez 7 dni w tygodniu całodobowo.
  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia. Przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. Płatności

  1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu Dostawy. Przy cenie za Towar znajduje się odnośnik w którym klient może sprawdzić dostępne formy Dostawy i ich koszty.
  2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Klient jest informowany dostępnych sposobach płatności.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności w zależności od formy odbioru Towaru, jaka jest możliwa u danego Sprzedawcy:
   • dostawa kurierem
    1. płatność za pobraniem,
    2. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer),
   • odbiór osobisty w Magazynie
    1. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer),
    2. przelew bankowy,
   • dostawa IKA Logistic Sp. z o.o.
    1. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer).
  4. Obsługa szybkich płatności (etransfer) dokonywana za pośrednictwem portalu Dotpay obsługuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków.
  5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 15. Dostawa

  1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych terminach, sposobach i kosztach Dostawy przez formularz zamówienia lub wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.
  2. W przypadku dostarczenia Towaru kurierem, gdy dostrzeżono uszkodzenia mechaniczne opakowania, uszkodzenia mechaniczne Towaru powstałe podczas transportu lub brak Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u Przewoźnika) podpisany przez obie strony. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody.
 16. Reklamacje z tytułu umowy sprzedaży

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  4. W przypadku wady Towaru Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
   • żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru
   • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  5. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej – podpisanej przez Klienta i wysłanej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub złożonej w biurze Klienta lub w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  6. Klient składając reklamację Sprzedawcy powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
  7. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres siedziby/korespondencyjny albo adres zamieszkania, adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  8. Zgłaszając reklamację Klient powinien przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.
  9. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
  10. O sposobie złożenia reklamacji Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem zamówienia w regulaminie, do którego udostępnia link.
 17. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
  5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
  8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
   • umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 18. Postanowienia końcowe

  1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel